ESXi 虚拟机使用 USB 有线网卡

1、搜索下载ESXi网卡驱动,关键词:USB Network Native Driver for ESXi,地址:https://flings.vmware.com/usb-network-native-driver-for-esxi

2、将网卡驱动上传至虚拟机任意目录下,比如:/tmp/

3、ESXi开启SSH功能

4、执行以下命令,驱动路径根据实际填写

esxcli software vib install -d 驱动路径

5、重启ESXi虚拟机

点赞

发表回复